Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

A Spinto Hungária Kft. kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.); a továbbiakban: GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek.

Az adatkezelő neve, elérhetősége
Spinto Hungária Kft.
Székhely: 3516 Miskolc, Galamb József út 5.
Adószám: 25557688-2-05
Email: spinto@spinto-tdm.com

Az adatkezelés jogalapja
A karrier oldalon megvalósuló adatkezelésekre a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a regisztráció során a személyes adatai önkéntes megadásával adja meg.
A Facebook és LinkedIn alkalmazással való regisztráció esetén a regisztráció közben a Facebook Inc. és a LinkedIn Corporation által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Társaság felé a Facebook Inc. és a LinkedIn Corporation adatvédelmi irányelveinek betartása mellett.

Kezelt adatok köre
Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználókáltal megadott személyes adatokat, a feltöltött önéletrajzban szereplő személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:

- A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás (név, születési adatok, elérhetőségek, lakcím),
- A Felhasználó munkaviszony szempontjából jelentős körülményeinek (képzettség, képességek, nyelvtudás, munkatapasztalat) nyilvántartása.
Az álláshirdetésre jelentkezéssel egy időben lehetőség van önéletrajz, fénykép, kísérőlevél, motivációs levél feltöltésére.


A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek (a Felhasználó jóváhagyását követően), a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek.

Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja a munkaerő-toborzás, illetve a munkaerő-kiválasztás, és az ennek kapcsán meghirdetett pozíciókra történő kiválasztási eljárások lefolytatása, a jelentkezői adatbázisunkba foglalt adatok figyelembe vétele a későbbiekben megüresedő vagy új pozíciók betöltése során, az ehhez kapcsolódó kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, értékelés lebonyolítása, az adatkezelőnél folyatott egyes kampányok eredményességének tervezése, értékelése, mérése, valamint a cégünkkel mint adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló munkaerő-közvetítő cégekkel meglévő jelöltreferálási rendszer működtetése és a referálással kapcsolatos elszámolás lebonyolítása.

Adatkezelő
Személyes adatait a Spinto Hungária Kft. (székhelye: 3516 Miskolc, Galamb József út 5.) kezeli. Az Ön által megadott adatokhoz a Spinto Hungária Kft. HR osztályának toborzással foglalkozó munkatársa, illetve a munkerő-kiválasztási folyamat során közreműködő munkatársai, vezetői férhetnek hozzá.

Adatfeldolgozó igénybevétele

Az adatkezelés során az adatkezelő egyes adatkezelési folyamatok ellátásához, így szerverszolgáltatáshoz, munkaerő-toborzási, -kiválasztási célú adatbázis javításához, karbantartásához, illetve a kapcsolódó webes felület üzemeltetéséhez, karbantartásához az EVOLUTION CONSULTING Képzési és Tanácsadó Kft-t (székhely: 3531 Miskolc, Báthory I. utca 12.), mint adatfeldolgozót veszi igénybe.

Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre
A karrieroldalra történő feliratkozás, a regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztráció törléséig tart. A regisztráció törlése a Spinto Hungária Kft-nek weblapján, e-mailben, írásban, postai úton küldött vagy szóban adott törlési kérelemmel lehetséges. Ezen adatok megismerésére kizárólag a Spinto Hungária Kft. HR osztályának toborzással foglalkozó munkatársai és a jelölt kiválasztásában résztvevő szakmai vezetői jogosultak.

A beküldött önéletrajzok a Spinto Hungária Kft. pályázatkezelő rendszerében 24 hónapig kerülnek megőrzésre. Ha a felhasználó által beküldött önéletrajz (mellyel a felhasználó jelzi
az adatkezelőnek, hogy az adott meghirdetett állásra pályázik) visszautasításra kerül – interjú előtt vagy után -, akkor az önéletrajz archiválásra kerül, majd 24 hónapig tárolja a rendszer, ezt követően automatikusan törlődik. Ha a felhasználó önéletrajza alapján interjúra hívják be a Spinto Hungária Kft-hez és az interjút követően a felhasználó alkalmazására is sor kerül, akkor önéletrajza kinyomtatva a személyi mappájába kerül, a rendszerből pedig 24 hónap elteltével automatikusan törlődik. A rendszerből történő törlést az önéletrajzok tekintetében, az első bekezdésben meghatározott módon kérheti a felhasználó.

A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy nem törölhető a személyes adat, ha annak kezelését törvény rendeli el. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetőleg az Info tv. szabályai szerint bírósághoz fordulhat.

E-mail címek felhasználása
A pályázatkezelő rendszer a regisztráció után a felhasználók által önkéntesen megadott e-mail címre automatikus levelet küld a Felhasználó által regisztrált e-mail cím ellenőrzésének és a regisztráció befejezetté tételének céljából, valamint a felhasználó kérésére és hozzájárulásával küld karrier ajánlatokat is.

Adatbiztonság

A Spinto Hungária Kft. tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat. Mind a Spinto Hungária Kft., mind az általa megbízott adatfeldolgozó cég/ek megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Info tv. adatbiztonságra vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek, illetve kialakítja a törvényi elvárásoknak megfelelő eljárási szabályokat.


A fenti adatvédelmi tájékoztatást megértettem, és az ott megadott részletes és egyértelmű tájékoztatás alapján kifejezett és önkéntes hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Spinto Hungária Kft. a személyes adataimat a fenti tájékoztatóban rögzített célból és az ott részletezett módon kezelje.